تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - آیا شخصی كه گناه كرده ، می تواند با امام زمان ( عج ) ارتباط داشته باشد؟
 
 


<-BlogDescription->

آیا شخصی كه گناه كرده ، می تواند با امام زمان ( عج ) ارتباط داشته باشد؟

موضوع اصلی: امام

موضوع فرعی: ارتباط شخصی كه گناه كرده

سوال:

آیا شخصی كه گناه كرده ، می تواند با امام زمان ( عج ) ارتباط داشته باشد؟

جواب:الف ) ماپرسش را در قالب كلی تر بیان كرده و بدان پاسخ می دهیم تا در ضمن آن شبهه حضرتعالی برطرف گردد.در زمانی كه حضرت صاحب ( عج ) در پرده غیبت كبری به سر می برد این پرسشها مطرح می شود آیا ارتباط با آن حضرت امكان دارد یا خیر؟ آیا شیعیان و پیروان حضرت می توانند از محضر آن بزرگواربهره مند گردند یا نه ؟ بر اساس روایاتی كه در این زمینه وجود دارد دودیدگاه مطرح شده است : الف ) دیدگاهی كه امكان ارتباط را تایید نمی كند ولزومی برای آن نمی بیند عالمانی چون شیخ مفید، فیض كاشانی ، شیخ جعفركاشف الغطا و نعمانی ارتباط با امام زمان ( عج ) و دیدن ایشان را برای شیعیان حال چه عابد چه متقی و چه فرد متوسط در غیبت كبری ممكن نمی دانند .ب ) دیدگاهی كه بر امكان ارتباط و وقوع آن اصرار می ورزد عالمانی چون سید مرتضی ، محدث نوری ، كراجكی و شیخ طوسی بر این عقیده اند البته این امكان را تنها برای اولیای الهی و افراد ویژه می دانند غیر از آنها یعنی حتی كسی كه چندان گناه نداشته ولی بدلایلی در زمره اولیا الهی قرارنمی گیرد از این دیدار محروم است. ما در اینجا نمی توانیم به تحلیل ادله یكی از دو گروه پردازیم با توجه به دلایل مستقل می توان نكات ذیل را در این باب شمارش كرد : 1- مقصود از دیدن آن حضرت چند معنا و مرتبه است : 1-1-در هنگام مشاهده حضرت متوجه نباشند ولی بعد

متوجه و یا معتقد گردندشخصی را كه دیده اند حضرت حجت بوده است . 1-2- دیدن با شناخت یعنی كسی حضرت را ببیند و معتقد شود شخصی را كه دیده امام عصر است وبه این امر اطمینان داشته باشد .1-3- فیض حضور یعنی دیدن حضرت و شناخت ایشان همراه با سوال و جواب یعنی افزون بر اینكه حضرت را دیده و شناخته واز ایشان سوال كرده و با وی به گفت و گو بپردازد

.بنابراین رویت درخواب یا دیدن بدون شناخت و شهود بر اساس سیر و سلوك مقصود نظر ما وهمچنین شما نیست . 2- از مجموع روایات متقن استفاده می شود كه امكان ارتباطات به معانی كه در شماره قبل مطرح شد در غیبت كبری وجودندارد دربرخی روایات تصریح شده كه حضرت مثلا" در مراسم حج شركت می كند مردم رامی بیند ولی مردم حضرت را نمی بینند و نمی شناسند گاهی در جمع مردم حضورمی یابد و به آنان سلام می كند اما مردم نه ان هنگام و نه پس از آن او رانمی شناسند .3- بزرگانی كه مساله امكان ارتباط و مشاهده را مطرح كرده اند آن را به صورت احتمال بیان فرموده اند نه قطع و یقین . 4- تنها یك دسته ازروایات امكان دیدار با حضرت را برای خادمان ایشان ( موالی خاصه ) اثبات می كند و دلیلی بر امكان ملاقات و ارتباط دیگران وجود ندارد .5- بزرگانی كه از آنان حكایت دیدار با حضرت حجت نقل شده خود در این باره ادعایی نكرده اند .6- اگر فرض بر امكان مشاهده و ارتباط با حضرت باشد برابر توقیع شریفی كه شش روز پیش از مرگ سمری آخرین نایب خاص ایشان در غیبت صغری از طرف امام عصر ( عج ) صادر شده و از جهت سند و دلالت هیچ اشكالی در این باره منابع زیادی در دست داریم بخشی از آنها عربی است وبخشی فارسی . ما به نمونه هایی از آنها اشاره می كنیم : 1- حجتی ، محمدباقر،اسباب نزول . 2- واحدی ، ابوالحسن علی بن احمد نیشابوری ، اسباب النزول ،طبع دار الكتب العلمیه ، بیروت ، 1402 ه.ق 3- نسفی ، حافظ الدین عبدالله بن احمد، مدارك التنزیل و حقایق التاویل ، طبع افست دارالمعرفه ، بیروت. 4- زمخشری ، جار الله محمود بن عمر، الكشاف عن حقایق غوامض التنزیل ، طبع افست ، نشر ادب الحوزه. ;::
:: مرتبط با: پرسش وپاسخ ,
نویسنده : عین میم
تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1392