تبلیغات
بانک دانلودومطالب مذهبی - اگر براساس دلیل عقلی امام معصوم باید زمام امر حكومت را به دست گیرد پس چرا در زمان غیبت امام معصوم((علیه السلام)) در رأس حكومت نیست و اگر فقیه عادل هم می تواند حكومت را به دست گیرد پس از اصل نباید دلیلی بر لزوم امامت امام معصوم((علیه السلام)) داشته باشیم؟
 
 


<-BlogDescription->

اگر براساس دلیل عقلی امام معصوم باید زمام امر حكومت را به دست گیرد پس چرا در زمان غیبت امام معصوم((علیه السلام)) در رأس حكومت نیست و اگر فقیه عادل هم می تواند حكومت را به دست گیرد پس از اصل نباید دلیلی بر لزوم امامت امام معصوم((علیه السلام)) داشته باشیم؟

موضوع فرعی: عدم حضور امام غائب در راس حكومت

سوال:

اگر براساس دلیل عقلی امام معصوم باید زمام امر حكومت را به دست گیرد پس چرا در زمان غیبت امام معصوم((علیه السلام)) در رأس حكومت نیست و اگر فقیه عادل هم می تواند حكومت را به دست گیرد پس از اصل نباید دلیلی بر لزوم امامت امام معصوم((علیه السلام)) داشته باشیم؟

جواب:

دلیلی كه نیازمندی جامعه را به امام اثبات می كند همان دلیلی است كه لزوم وجود پیامبر را اثبات می كند و دلیل در این مورد قاعده لطف است بدین معنی كه آفرینش آنان از روی لطف و عنایت وی سرچشمه گرفته است و لطف خدا ایجاب می كند كه برنامه برای آنان بفرستد و آنان را در وظایف خویش سرگردان نگذارد.

و همانگونه كه مردم بدون پیامبر از نظر برنامه سرگردان می مانند و نمی توانند عوامل سعادت و خوشبختی خویش را به درستی بفهمند بدون امام هم نمی توانند به درستی جزئیات سعادت خویش را در زندگی رهنمون گردند.

بنابراین لطف ایجاب می كند كه خداوند شخصی را بنام پیشوا و زعیم و رهبر پس از پیامبر برای آنان برگزیند در اینجا این سخن پیش می آید كه پس چرا خداوند امام را غایب قرار داده است و چگونه این با دلیل مذكور سازگار است؟

پاسخ این است كه علّت غیبت امام زمان آمده نبودن زمینه برای حكومت آن حضرت است و به عبارت روشن تر خداوند باعث نشده كه امام زمان غایب گردد تا با لطف وی ناسازگار باشد بلكه چنان كه محققین یادآور شدند این ماییم كه زمینه را برای غیبت وی آماده ساختیم و آنگاه كه جهان خواستار حكومت وی گردد و آمادگی برای این مسئله در بشریّت به وجود آید وی به اذن خدا

ظاهر گشته و عدالت و سایر دستورات الهی را در جامعه انسانی گسترش می دهد آن وقت این سخن پیش می آید كه حال كه اما زعیم كنونی به حسب ظاهر نیست چه كسی باید متصدّی زعامت شود؟

روشن است كه در این صورت شایستگی فقهای عادل برای این مسئله بیش از دیگرانست و بر این اساس از ناحیه آن حضرت دستور داده شده كه مردم در تكالیف خویش به فقهاء و مراجع دینی توجّه كنند و در حل اختلافات خویش آنان را حاكم قرار دهند.(بخش پاسخ به سؤالات )
::
:: مرتبط با: مهدی شناسی , دانشنامه مهدویت , پرسش وپاسخ , عصر انتظار ,
نویسنده : عین میم
تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1392